مسیول فنی: خان دکتر کریمی
مدیر بخش: آقای اسفندیاری

آزمایشگاه و پاتولوژی بیمارستان آرام با در اختیار داشتن تجهیزات پیشرفته و بهره‌مندی از تکنولوژیست‌های کار آزموده، خدمات وسیعی را در زمینه انجام انواع آزمایش‌های تشخیصی و پاتولوژیک ارائه می‌دهد.
واحد آزمایشگاه بیمارستان آرام شامل بخش های تخصصی زیر می باشد:
مولکولی
بیوشیمی
هماتولوژی
هورمون شناسی
سرولوژی
آنالیز مایعات
انگل شناسی
بانک خون
نمونه گیری
آزمایشگاه اورژانس
پاتولوژی و سیتولوژی
انجام تستHPV