مدیر گروه و رئیس بخش: دکتر کمالزاده

بخش POST ccu از جمله بخش های ویژه ای می باشد که بیماران قبل و بعد از آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی در آن بستری گردیده و تحت مراقبت ویژه با مانیتورینگ قرار می گیرند.

این بخش که در طبقه سوم بيمارستان قرار گرفته است، داراي ۸ تخت رزرو بستریccu فعال است که یک تخت آن ایزوله میباشد. این بخش دارای پرسنل پرستاری کارآزموده بوده که با امور تخصصی بیماران آنژیوگرافی و آنژیو پلاستی و عوارض ناشی از آن آشنا هستند.

تجهيزات اختصاصی موجود در این بخش عبارتند از:

تمامی تختها مجهز به مانیتور قلبی، ریوی مدرن 

مانیتور پرتابل والكتروشوك

بیماران آنژیو گرافی این بخش معمولا به صورت سرپایی بوده و در بعد از ظهر همان روز ترخیص میگردند و بیماران آنژیوپلاستی معمولا بعد از ۲۴ ساعت بستری و مراقبت، از این بخش مرخص می گردند.

بیماران بخش POST CATH به صورت ۲۴ ساعته توسط پزشک مقیم متخصص قلب پایش می شوند