با مدیران بیمارستان آرام آشنا شوید

بیمارستان نقشی اساسی در خدمت به بیماران برای درمان و بازپروری دارد

محسن اخياني-فوق تخصص روماتولوژي

دكتر محسن اخيانی

غلامحسين عليشيري- فوق تخصص روماتولوژي

دكتر غلامحسین علیشیری

داوود مختاري-متخصص عمومي

دكتر سید داود مختاری

احمد سليم زاده- متخصص بيماري هاي داخلي و فوق تخصص روماتولوژي

دكتر احمد سلیم‌ زاده