توجه داشته باشید صورتحساب بیمار فقط یکبار صادر می‌شود

شرکت‌های بیمه‌گر از قبول صورتحساب المثنی خودداری می‌کنند، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید

جهت دریافت مدارک خود ۱۰ روز پس از ترخیص با واحد مدارک پزشکی به شماره ۰۰۰۰۰۰ تماس گرفته و پس از هماهنگی با این واحد با به‌همراه داشتن اصل صورتحساب از ساعت ۸ الی ۱۴ جهت دریافت مدارک پرونده مراجعه نمایید.

لطفا لیست موارد خارج از تعهد بیمه را نیز از واحد مدارک پزشکی دریافت نمایید.

جهت مراجعه به مراکز بیمه های درمانی به موارد زیر توجه فرمایید

در صورتی که هزینه شما آزاد محاسبه شده است می‌توانید به اندازه فرانشیز در نظر گرفته شده از بیمه پایه نظير(تامین اجتماعی، خدمات درمانی و…..) و الباقی مبلغ باقي مانده در صورت دارا بودن بيمه تکمیلی از شرکت‌بیمه‌گر دریافت نمایید.

این بیمارستان با هیچ بیمه پایه‌ای قرارداد ندارد، لذا در صورت دارا بودن بیمه پایه از پرونده به طور کامل کپی گرفته و به بیمه‌گر پایه خود تحویل دهید. مدارک در بیمه‌گر پایه شما کپی برابر اصل می‌شود پس از دریافت هزینه از بیمه گر پایه به همراه فیش واریزی تحویل بیمه گر تکمیلی شود. 

 در صورتی که فقط با بیمه های پایه قرارداد دارید

کل مدارک را به بیمه های پایه (تامین اجتماعی/خدمات درمانی) تحویل دهید