بیمار حق دارد که خدمات مراقبتی، بهداشتی و درمانی متناسب با نیازهای بهداشتی و درمانی خود دریافت کند. این خدمات شامل مراقبت­های پیشگیری، بهداشتی و درمانی، باید موجود و قابل دسترسی برای همه و به طور عادلانه بدون هیچ گونه تبعیض ارائه گردد.

بیمار حق دارد در تمام موارد به ویژه در مورد فوریت­های پزشکی، سریعاً به وضع وی رسیدگی شود.

عموم مردم صرف نظر از موقعیت اجتماعی، حق دارند تحت مراقبت­های بهداشتی و درمانی قرار گیرند. مراقبت­هایی که برای عموم قابل دسترسی بوده و مطابق با  استانداردهای حرفه ­ای باشند.

بیمار حق دارد از مراقبت دقیق توأم با احترام برخوردار شود. این خدمات باید عادلانه، بشر دوستانه، بدون تبعیض نژادی و بدون در نظر گرفتن رنگ پوست، جنسیت، ملیت، شغل، مذهب و منبع پرداخت هزینه باشد.

بیمار حق دارد تا آنجا که قانون اجازه می­دهد، درمان را رد کند و از عواقب تصمیم خود آگاه شود.

بیمار حق دارد معاینه و نظارت توسط افرادی که به طور مستقیم در امر مراقبت شرکت ندارند را نپذیرد.

بیمار حق دارد از مراقبت بهداشتی و درمانی هماهنگ و پیوسته برخوردار شود.

بیمار حق دارد انتظار داشته باشد که مراقبت در حد مقبولی ادامه پیدا کند. علاوه بر این از قبل بداند که به کدامیک از پزشکان، در کجا،چگونه و در چه زمانی می­تواند دسترسی داشته باشد.

بیمار حق دارد به منظور تداوم مراقبت­های بهداشتی و درمانی از همکاری کلیه ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی و مؤسساتی که در این زمینه فعالیت دارند، برخوردار باشد.

هر بیمار پذیرش شده در مرکز درمانی حق دارد با رعایت احترام به شخصیت وی و محیط خصوصی وی بستری و مورد معاینه، آموزش و درمان قرار گیرد. این بدان معناست که هر گونه مداخله باید تنها و در حضور افرادی که به طور مستقیم در مراقبت و درمان وی نقش دارند، صورت گیرد.