جزئیات شخصی
نام پزشک دكتر احمد سلیم‌ زاده
تخصص فوق تخصص روماتولوژی استاد دانشگاه